RepTár Szolnok Nonprofit Kft. által szervezett rendezvények belépőjegyeinek megvásárlására, kezelésére, felhasználására, valamint a rendezvények látogatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

 

A szolgáltató (rendezvényszervező adatai)

Név: RepTár Szolnok Nonprofit Kft.

Székhely: 5000 Szolnok Indóház u. 4-6.

Cégjegyzékszám: 16-09-016587

Adószám: 25439836-2-16

Weboldal: www.reptar.hu

E-mail cím: [email protected]

Általános rendelkezések, az ÁSZF célja és hatálya, a vonatkozó egyéb szabályzatok felsorolása

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. (továbbiakban Rendezvényszervező) rendezvényeire (továbbiakban: Rendezvény) érvényes belépőjegyek értékesítésére, a belépőjegyek kezelésére és felhasználására, a Rendezvényeken való részvételre, a Rendezvényszervező által nyújtott szolgáltatások igénybevételére, illetve a Rendezvényszervező és a jegybirtokos/látogató, mint felek között létrejövő jogviszonnyal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre vonatkozó általános szerződési feltételeket.
 2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Rendezvényszervező által szervezett valamennyi, belépőjeggyel nyilvánosan látogatható és közönség előtt előadott Rendezvény belépőjegyeinek birtoklására és felhasználására, a Rendezvényen nyújtott szolgáltatások igénybevételére, valamint kiterjed a jegybirtokosokra és látogatókra vonatkozó magatartási szabályokra is.
 3. Jelen ÁSZF rendelkezései adott rendezvénytől független általános rendelkezések, amelyeket módosíthatnak, felülírhatnak, részben vagy egészében hatályon kívül helyezhetnek a Rendezvényszervező adott Rendezvényének az általánostól eltérő lebonyolítása miatt szükségessé váló speciális rendelkezések. Ilyen esetben az adott Rendezvénnyel kapcsolatban a Rendezvényszervező Speciális Szerződési Feltételeket hirdet meg, amelyet jelen ÁSZF-el egyező módon publikál akár a Rendezvény Belépőjegyeinek értékesítésének megkezdése előtt, vagy akár az alatt is. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak és az egy adott Rendezvény Speciális Szolgáltatási Feltételeiben (SSZF) található rendelkezések egymásnak ellentmondóak, úgy a Speciális Szolgáltatási Feltételek rendelkezései válnak irányadóvá.
 4. Rövid, szöveges vagy képi formában a kiállított Belépőjegy tartalmaz(hat) a Rendezvény lebonyolításával és/vagy a Rendezvényen való részvétellel, helyes látogatói magatartással kapcsolatos szabályzásokat, rendelkezéseket, kivonatokat, útmutatást akár az ÁSZF, akár a Speciális Szolgáltatási Feltételek (SSZF) rendelkezései közül. Ezen szabályzásokat, rendelkezéseket értelemszerűen, jelen ÁSZF és az esetleges Speciális Szolgáltatási Feltételek (SSZF) kiterjesztéseként és nem helyettesítéseként kell értelmezni. Eltérő vagy egymásnak ellentmondó rendelkezések esetén a Speciális Szolgáltatási Feltételek (SSZF), ennek híján a Belépőjegyen megtalálható információk és végső soron az ÁSZF rendelkezései a mérvadóak.
 5. Az egyes Rendezvények helyszíneinek üzemeltetői az üzemeltetésük alatt álló létesítmények közönséghasználata kapcsán önálló házirendet hirdet(het)nek meg. Ennek a Házirendnek a hatálya kiterjed valamennyi Látogatóra, aki köteles azt betartani, illetve betartatni azokkal a Látogatókkal, akikért felelősséggel tartozik.
 6. A belépőjegyek értékesítésével megbízott hivatalos jegyforgalmazók a Belépőjegyek értékesítését saját szerződési feltételeiknek megfelelően, saját nevükben, de a Rendezvényszervező javára végzik. A Belépőjegy megvásárlásának előzetes feltétele a Belépőjegyek megvásárlására vonatkozó jegyforgalmazói szerződési feltételek jegyvásárló általi elfogadása. Önmagában a jegyforgalmazói szerződési feltételek is tartalmazhatnak a megváltott Belépőjegy felhasználásával kapcsolatban tájékoztató jellegű rendelkezéseket, de azok semmiképpen nem helyettesítik, pótolják, vagy írják felül a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 7. Bizonyos esetekben szükségessé válhat, hogy a Rendezvény biztonságos és lehető legmagasabb színvonalú lebonyolítása, vagy bármely, előre nem látható körülmény miatt a Rendezvényszervező pontosítsa, kiegészítse az adott Rendezvény Belépőjegyeinek birtoklására, felhasználására, valamint a Rendezvény látogatására vonatkozó hatályos szabályzatait. Ilyen esetben a Rendezvényszervező közleményi úton tájékoztatja a jegyvásárlókat, egyrészt a jegyvásárlóknak megküldött elektronikus üzenetben (amennyiben ehhez a jegyvásárló előzetesen hozzájárult), valamint a saját weboldalán elhelyezett, a nagyközönség számára szabadon hozzáférhető közlemények (továbbiakban: Rendezvényszervezői Közlemény) formájában.
 8. A Belépőjegy elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes rendelkezéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvényben foglaltak irányadóak. Amennyiben a szerződés (amelyet a Belépőjegy reprezentál) fogyasztóval jön létre, úgy az a fogyasztó és a Rendezvényszervező, mint vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A Rendezvény típusából, jellegéből vagy külső körülményekből fakadóan további jogszabályi rendelkezések is szabályozhatják a Rendezvényen való részvételt, illetve a Látogató és a Rendezvényszervező közötti jogviszonyt (pl. a Sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá eső sportrendezvények, a zenés, táncos rendezvényekre vonatkozó jogszabályok hatálya alá eső rendezvények vagy az egyes rendezvények lebonyolításával és/vagy látogatásával kapcsolatos egészségügyi, járványügyi jogszabályok). A Rendezvény lebonyolítása, illetve a Rendezvényen való részvétel során mind Rendezvényszervező, mint Látogató köteles (akár az egyéb itt felsorolt szabályzatokban foglaltakkal ellenkezően is) ezeknek a vonatkozó jogszabályoknak mindenkor megfelelően eljárni.
 9. Annak érdekében, hogy a jegyvásárló, a jegybirtokos és a látogató a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyszerűen megismerhessék, jelen ÁSZF-et Rendezvényszervező a saját honlapján bárki számára hozzáférhető módon elérhetővé teszi.
 10. Amennyiben az előzőekben felsorolt Szabályzatokban fellelhető információk egymásnak ellentmondóak, az irányadó szabályzás meghatározásánál a következő sorrendben kell eljárni (elsődleges helyen jelölve a mindenképpen irányadó szabályzást):

Elsődlegesen: Jogszabály

Másodlagosan: Rendezvényszervezői Közlemény(ek)

Harmadlagosan: Rendezvényszervezői Speciális Szolgáltatási Feltételek (SSZF)

Negyedlegesen: a Belépőjegyen megtalálható információk

Ötödlegesen: a Helyszín házirendje

Hatodlagosan: jelen Általános Szerződési Feltételek

Hetedlegesen: a hivatalos jegyforgalmazók saját szolgáltatási feltételeiben meghatározott, a Belépőjegyek felhasználására vonatkozó rendelkezések.

Fogalommeghatározások

 1. Szabályzatok. Az adott Rendezvényre vonatkozó, az előző bekezdésben felsorolt szerződési feltételek, házirendek, közlemények, információk, vonatkozó jogszabályok összessége.
 2. Belépőjegy. A Rendezvényszervező és a Jegyvásárló között létrejövő, egyedi azonosítókkal ellátott, papír- vagy elektronikus formátumú, a Rendezvény látogatására létrejött polgárjogi szerződés, amelyben a Rendezvényszervező kötelezettséget vállal a Belépőjegyen nevesített Rendezvény lebonyolítására. Jegyvásárló (illetve a későbbi Belépőjegy Birtokos) a Belépőjegyen keresztül igazolja a Rendezvényen való részvételi jogosultságát.
 3. Jegyvásárló. Az a személy, aki a Belépőjegyet ténylegesen megvásárolja.
 4. (Hivatalos) Jegyforgalmazó. A Rendezvényszervező által, a Rendezvény Belépőjegyeinek értékesítésével megbízott jegyforgalmazó társaság.
 5. Belépőjegy birtokos. Természetes személy, aki a Belépőjegyet annak felhasználása előtt ténylegesen birtokolja.
 6. Látogató. Természetes személy, aki a Rendezvényen a Belépőjeggyel részt vesz.
 7. Részvételi díj. A Belépőjegy értékének azon része, amely a Látogatót feljogosítja a Rendezvényen való részvételre.
 8. Jegyvisszaváltás. Az a folyamat, amely során a Rendezvényben beállt változás okán Rendezvényszervező részben vagy egészben visszatéríti a megfizetett Részvételi díjat, kifejezetten a Vásárló számára.
 9. Érvénytelen Belépőjegy. Olyan Belépőjegy, vagy a Belépőjegy funkcionalitását helyettesíteni szánt dokumentum vagy megoldás, amely a Rendezvény látogatására nem jogosít.
 10. (Rendezvény)helyszín. Tömegtartózkodásra szolgáló zárt vagy nyílt építmény, helyiség vagy elkerített terület, amelyben a Rendezvény lebonyolításra kerül.

A belépőjegy megvásárlása

 1. Belépőjegyeket vásárolni kizárólag a Rendezvényszervező által felhatalmazott jegyforgalmazókon keresztül, a jegyforgalmazók által üzemeltetett értékesítési csatornákon, valamint a Rendezvényszervező weboldalán keresztül lehet. Bármilyen másik viszonteladó, jegyértékesítő, jegycserélő vagy az általa üzemeltetett internetes áruház nem hivatalos jegyértékesítőnek számít, az ilyen vásárlások során vásárolt jegyek nem jogosítanak a Rendezvényre történő belépésre. A nem hivatalos forrásból megvásárolt Belépőjegyekkel kapcsolatban, ideértve különösen, de nem kizárólagosan azok érvényességét Rendezvényszervező semmilyen felelősséget nem vállal. Nem hivatalos forrásból megvásárolt jegynek minősül az olyan Belépőjegy is, amelyet eredetileg a hivatalos jegyforgalmazók állítottak ki, de azt annak eredeti vásárlója vagy az eredeti vásárló által felhatalmazott birtokosa más számára kereskedelmi céllal továbbértékesítette.
 2. Rendezvényszervező a hivatalos jegyforgalmazókon keresztül kizárólag a kiskereskedelmi célú, közvetlenül a végfelhasználók számára történő Belépőjegy értékesítést teszi lehetővé. Szigorúan tilos a Belépőjegyek jegyforgalmazókon keresztüli kereskedelmi- vagy viszonteladási céllal történő vásárlása. Rendezvényszervező az olyan vásárlói magatartásra, amelynél feltételezhető, hogy az a vásárlásból származó Belépőjegyek viszont értékesítésére, az elérhető Belépőjegyek mennyiségének és minőségének befolyásolására, vagy a Belépőjegyek felhalmozására törekszik súlyos szerződésszegésként tekint, az ilyen tranzakció(k)ból származó szerződést akár utólag, a vásárlás megtörténte után is egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondja, és az esetlegesen megfizetett részvételi díjakat a vásárló számára – a Belépőjegyek érvénytelenítése mellett - visszafordítja.
 3. A Belépőjegyek Részvételi Díjának meghatározása, az egyes Helyszínek és Rendezvények jegyárkategóriákba sorolása, az alkalmazott esetleges kedvezmények, Belépőjegyek és Belépőjegy típusok elérhetőségének meghatározása a Rendezvényszervező kizárólagos hatáskörébe tartozik.
 4. A Hivatalos Jegyforgalmazók listája a Rendezvényszervező weboldalán, azon belül az adott Rendezvény aloldalán található. A Rendezvény oldalán nem szereplő jegyforgalmazók, viszonteladók, jegycserélő szolgáltatók az adott Rendezvény kapcsán nem minősülnek hivatalos jegyforgalmazónak.
 5. A Belépőjegyeket a Jegyforgalmazók a saját üzletszabályzatuk alapján értékesítik. A Belépőjegy tényleges értékesítésével kapcsolatos szolgáltatást a Jegyforgalmazó nyújtja a Jegyvásárló részére, az ottani szolgáltatásnak Rendezvényszervező nem részese.
 6. A Belépőjegyeket a Jegyforgalmazó állítja ki és juttatja el a Jegyvásárló részére. Belépőjegy minimálisan tartalmazza a Rendezvény megnevezését, a Rendezvény Helyszínének megnevezését, a Rendezvény dátumát és tervezett kezdési időpontját, a Rendezvényszervező nevét, címét és adószámát, a Belépőjeggyel a közönségtérben elfoglalható hely megnevezését, a Belépőjegy árkategóriáját, a Belépőjegy árát (amely a Belépőjegy árában foglalt szolgáltatási és egyéb díjak függvényében eltérhet a Részvételi Díjtól), a Belépőjegy illetve a hozzá csatlakozó vásárlási tranzakció azonosító számát, valamint a Belépőjegy elektronikus ellenőrzését szolgáló egyedi, csak az adott belépőjegyre jellemző, vonalkód formátumú azonosítót.
 7. A fentieken felül feltüntetésre kerülhet a Belépőjegyen a Belépőjegy Vásárlójának vagy Birtokosának neve, kedvezményes Belépőjegy esetén a kedvezmény megnevezése és mértéke, a Belépőjegy felhasználására, illetve a Rendezvény látogatására vonatkozó alapvető információ akár szöveges, akár piktogramos formában.
 8. Amennyiben a Rendezvényszervező erről másként nem rendelkezik, egy Jegyvásárló egy vásárlási tranzakció keretében négy (4) Belépőjegyet vásárolhat.

A belépőjegy birtoklása, felkészülés a rendezvényre, az elállás joga

 1. A megvásárolt Belépőjegyen keresztül a Belépőjegy Birtokosa, illetve a Rendezvényszervező között jön létre szolgáltatási jogviszony.
 2. A Belépőjegyek kereskedelmi célú tovább értékesítése, valamint az eredeti árat jelentős mértékben meghaladó áron történő magáncélú tovább értékesítése tilos. Mindamellett a Belépőjegyek azok eredeti Jegyvásárlója által szabadon átruházhatók új Birtokos számára. Az új Birtokos jogosult a Belépőjegyet felhasználni, a Rendezvényt megtekinteni, illetve a kínált egyéb szolgáltatásokat igénybe venni, és egyben köteles a jelen ÁSZF illetve az egyéb Szabályzatok rá érvényes rendelkezéseit betartani. A Belépőjegyet átruházó Jegyvásárló kijelenti, hogy annak tudatában adja át a Belépőjegyet más Birtokosnak, hogy ezzel az új Birtokos a Belépőjegy teljesjogú felhasználójává válik és ezzel együtt a Jegyvásárló mint korábbi Birtokos minden korábbi jogosultságot, amelyet a Belépőjegy biztosított számára a Rendezvény látogatása kapcsán elveszít.
 3. A Rendezvényszervező erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye nélkül a Belépőjegyeket tilos promóciós vagy bármely egyéb tárgyú nyereményjátékban felkínálni, valamit nem lehet oly módon új Birtokos számára tovább értékesíteni vagy tovább adni, felhasználni vagy más módon elidegeníteni, amely során valamely észszerűen gondolkodó személy arra a következtetésre juthat, hogy akár a jegy továbbadója, akár az új Birtokos szponzori, támogatói vagy társszervezői, együttműködési megállapodással rendelkezik a Rendezvénnyel vagy a Rendezvényszervezővel kapcsolatban. A jelen feltétel megsértése mellett kínált, eladott, átruházott, felhasznált vagy elidegenített Belépőjegyek a Birtokos erre vonatkozó előzetes értesítése nélkül törlésre kerülnek, azok a Rendezvény látogatására nem jogosítanak, illetve a Rendezvényre az ilyen Belépőjeggyel már belépett Látogató eltávolításra kerül a Helyszínről.
 4. Rendezvényszervező elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegyet nem pótol. Ilyen okból történő pótlásra vonatkozó igénye a Belépőjegy eredeti Vásárlójának lehet a jegy eredeti forgalmazója felé, amely saját üzletszabályzata és díjazása szerint végzi el ezt a tevékenységet.
 5. A Rendezvényszervező fenntartja magának a jogot, hogy technikai, biztonsági, művészeti, vagy egyéb, akár előre nem látott körülmény miatt meghatározott nézőtéri helyeket az értékesítésből vagy a hasznosításból akár a jegyértékesítés megkezdése előtt, akár a Rendezvény előtt, vagy akár még a Rendezvény alatt is kivonjon, illetve a Látogatók elől elzárjon. Amennyiben az ilyen helyre, területre már történt Belépőjegy értékesítés és a lezárás szükségessége még a Rendezvény tényleges dátuma előtt világossá válik, Rendezvényszervező a jegyforgalmazó útján értesíti a Jegyvásárlót és az eredeti Belépőjegy helyének megfelelő, vagy annál magasabb kategóriájú helyet kínál fel alternatívaként, amelyről a Rendezvény megtekinthető. Amennyiben a Jegyvásárló az alternatív helyet nem fogadja el, Rendezvényszervező a Részvételi Díj visszatérítésével (a Belépőjegy érvénytelenítése mellett), vagy más, egyeztetett módon kompenzálja a Jegyvásárlót.
 6. A Belépőjegy erre vonatkozó kifejezett írásos Rendezvényszervezői rendelkezés, Közlemény hiányában nem visszaváltható. A Rendezvényszervező ezúton tájékoztatja a Jegyvásárlókat, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése l) pontja alapján az elállási jog, illetve a felmondási jog nem gyakorolható, ha a szolgáltatás egy meghatározott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Erre tekintettel a Belépőjegyek visszaváltása tekintetében nem alkalmazandó a kormányrendelet 20.§-a szerinti, a fogyasztókat egyébként megillető elállási és felmondási jog.

Műsorváltozás, dátum- és helyszínmódosítás, a Rendezvény elmaradása

 1. A Rendezvényszervező a műsorváltozás, dátum- és helyszínmódosítás jogát fenntartja.
 2. Nem minősül műsorváltozásnak, ha a Rendezvényen az eredetileg meghirdetetthez képest más, nem főszereplők (pl. nem az előadó nevével fémjelzett zenekari tagok személyében beállt változás, előzenekar változás, játszó csapatok tagjaiban beálló változás, színházi társulatok tagjaiban beálló változás) lépnek fel, ha a műsorszámokból meghirdetett Rendezvény eredetileg meghirdetett programja, játszási listája megváltozik vagy a meghirdetetthez képest más programszámok kerülnek bemutatásra. Általános jelleggel nem minősül műsorváltozásnak, ha a változás nem olyan mértékű, amely alapján, a változás előzetes ismeretében megkérdőjelezhető lenne a jegyvásárlók nagy tömegének jegyvásárlási szándéka.
 3. Nem minősül dátummódosításnak, ha a Rendezvény az eredetileg meghirdetett naptári napon, de az eredetileg meghirdetett időponttól eltérő (akár korábbi, akár későbbi) időpontban kezdődik, vagy kerül megrendezésre.
 4. Olyan Rendezvény esetén, ahol a Rendezvény része vagy egésze szabad téren, az időjárásnak kitéve zajlik és az esetleges nem megfelelő időjárási körülmények veszélyeztethetik a Rendezvény megtartását, illetve a Látogatók épségét, a Rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (Esőnap) meghirdetni, még a Belépőjegyek értékesítésének megkezdése előtt. Amennyiben Esőnap került meghirdetésre és az a Belépőjegyeken is feltüntetésre került, Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az Esőnapon tartja meg. A döntésről a Rendezvényszervező a Jegyvásárlókat Rendezvényszervezői Közlemény útján értesíti. A Rendezvény Esőnapon történő megtartása nem minősül dátummódosításnak.
 5. Nem minősül helyszínmódosításnak, ha a Rendezvény egy adott Helyszín azonos helyrajzi számon található, egymástól különböző létesítményében, zárt- vagy nyitott termében kerül megrendezésre.
 6. Műsorváltozás, dátum- és helyszínmódosítás esetén, amennyiben feltételezhető, hogy az új műsor, új dátum és/vagy az új helyszín ismeretében a Jegyvásárló eredetileg nem kötötte volna meg a szerződést (nem vásárol jegyet), Jegyvásárlói igényre a Rendezvényszervező biztosítja a Jegyvásárló részére a szerződéstől való elállás (Jegyvisszaváltás) lehetőségét. A jegyvisszaváltás lehetőségéről, annak lebonyolításáról, illetve a lebonyolítást végző személyéről a műsorváltozás, illetve dátum- és/vagy helyszínmódosítás közzétételével egyidőben, Rendezvényszervezői Közlemény útján tájékoztatja a Jegyvásárlókat.
 7. Ha a Rendezvény még a Rendezvény megkezdése előtt lemondásra kerül és elmarad, a Rendezvényszervező automatikusan visszatéríti az online bankkártyás vásárlásokból fakadó Belépőjegyek Részvételi Díját a Jegyvásárlók felé. A részletszabályokkal, illetve a nem online bankkártyás vásárlásból fakadó Belépőjegyek visszaváltásával kapcsolatos tudnivalókról Rendezvényszervező a lemondási értesítéssel egyidőben kihirdetett Rendezvényszervezői Közleményben tájékoztatja a Jegyvásárlókat.
 8. Amennyiben egy szabadtéri Rendezvény a Rendezvényszervező döntése alapján az Esőnapon kerül megtartásra, illetve amennyiben Esőnap előzetesen nem kerül meghirdetésre, úgy az időjárás miatti berekesztés, félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés miatt is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben:
  • A Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve
  • A Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest ötven százaléknál kevesebbet csúszik, illetve
  • Ha a Rendezvényt a Rendezvény tervezett hosszához képest huszonöt százaléknál kevesebb ideig szüneteltetni kell.

Amennyiben a Rendezvény szüneteltetésére kerül sor, Rendezvényszervező minden megtesz a Látogatók biztonságos várakozásához szükséges, az időjárástól megfelelően védett körülmények megteremtése érdekében, erre garanciát azonban nem vállal. Minden egyéb időjárásból fakadó félbeszakítást, halasztást, idő előtti befejezést úgy kell tekinteni mintha a Rendezvény elmaradt volna. Ilyen esetben a Rendezvény későbbi dátumon történő megtartásáról, illetve annak lehetőségéről vagy a végleges lemondásról Rendezvényszervező Rendezvényszervezői Közleményben tájékoztatja a Jegyvásárlókat.

 1. Amennyiben a szerződésszerű teljesítés a Rendezvényszervező ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés (jegyvásárlás) időpontjában előre nem látható körülmény miatt marad el, vagy szakad félbe, és nem volt várható, hogy az adott körülményt elkerülje vagy elhárítsa (vis maior), úgy a szerződésszerű teljesítés elmaradásáért a Rendezvényszervező nem felel, és a szerződés megszűnik. Vis Maiornak minősül különösen, de nem kizárólagosan a háború, lázadás, zavargás, járvány, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűzvész, árvíz, súlyos energiaellátási zavar, a helyszín megsemmisülése vagy használhatatlanná válása, vagy más olyan, előre nem látható és elháríthatatlan akadály, amely a Rendezvényszervező hatókörén kívül esik, és emiatt nem képes valamely kötelezettségét, szolgáltatását szerződésszerűen teljesíteni.
 2. A Rendezvény bármely okból és a Rendezvény bármely stádiumában történő lemondása, törlése, félbeszakítása, módosítása okán a Birtokosok/Látogatók egyetlen jogorvoslati igénye és egyben kártérítési maximuma a ténylegesen megfizetett Részvételi Díj lehet. A Birtokosok/Látogatók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Rendezvény lemondásának, törlésének vagy elhalasztásának kockázata fennáll, amelyre a Rendezvényszervezőnek nem minden esetben van befolyása. Minden utazástervezést és intézkedést, beszerzést – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a repülőjegy, vonat, taxi illetve egyéb közlekedési eszközre történő foglalást és vásárlást, valamint a szállásfoglalást is – saját felelősségükre és költségükre tesznek. A Rendezvényszervező nem vállal felelősséget és kötelezettséget ezen költségek megtérítéséért még abban az esetben sem, ha a Rendezvény bármely okból lemondásra, törlésre vagy elhalasztásra kerül.

A rendezvény szolgáltatás nyújtása, a Rendezvényen való részvétel

 1. A tömegrendezvények jellegéből adódóan a Rendezvény megközelítése a Rendezvény előtt a szokásosnál jóval több időt vehet igénybe. Esetenként elkerülhetetlen, hogy a beléptetésre jelentkezés, vagy bármely a Rendezvény kapcsán nyújtott szolgáltatás igénybevétele is jelentős sorban állással járjon együtt. A Látogató felelőssége annak biztosítása, hogy a közönség tagjaként megfelelő mennyiségű idő álljon rendelkezésére a Rendezvény helyszínének megközelítésére, a Rendezvényre történő bejutásra, a Rendezvényen kínált szolgáltatások igénybevételére. A Helyszínek jellemzően nagyon korlátozott számban biztosítanak parkolót a Látogatók számára, így a parkolás is a szokásosnál jóval több időt vehet igénybe, és esetenként az a Helyszíntől csak a várnál jóval távolabb tud megtörténni. Az itt felsorolt indokok bármelyikéből fakadó kellemetlenségekért, a Rendezvényről történő részleges vagy teljes le- illetve kimaradásért, és általában a Rendezvényen való részvétel elmulasztása okán Rendezvényszervező a Belépőjegy visszaváltására, a Részvételi Díj visszafizetésére, kártérítésre vagy bármilyen egyéb kompenzációra nem kötelezhető.
 2. A Rendezvény, mint szolgáltatás megfelelő minőségű nyújtására a Rendezvényszervező köteles. A Belépőjegyeket forgalmazó jegyforgalmazók, illetve a Rendezvény Helyszínének üzemeltetője nem felel az előadás minőségéért, lebonyolításáért, megvalósulásáért, elmaradásáért, valamint a Rendezvényen fellépő művészek vagy más előadók, sportolók szerepléséért.
 3. A Rendezvényen való részvételhez a Látogatónak a Helyszínre történő belépés előtt érvényes Belépőjeggyel kell rendelkeznie. A Látogató köteles a Belépőjegyét annak érvényességének vizsgálata céljából az erre feljogosított közreműködő személyzetnek belépéskor, valamint felszólításra a Rendezvény teljes időtartama alatt, amíg a Látogató a Helyszínen tartózkodik, felmutatni.
 4. A Belépőjegy semmilyen más dokumentummal, visszaigazolással, számlával, nyugtával, képernyőfotóval, utalvánnyal, ígérvénnyel nem helyettesíthető.
 5. Rendezvényszervező nem vállal felelősséget az elveszett, ellopott, sérült vagy olvashatatlan Belépőjegyekért, az elektronikus Belépőjegyek elérhetetlenségéért, a Belépőjegyek helyszíni pótlásáért. A Rendezvényszervező nem tehető felelőssé a Belépőjegy érvényesítésének ellehetetlenüléséért és így a Rendezvényre történő bejutás meghiúsulásáért amiatt, hogy a Belépőjegyet a Látogató nem tudja felmutatni, az elveszett, azt ellopták, az sérült, olvashatatlan vagy hozzáférhetetlen.
 6. Az analóg, látható fizikai védelmi mechanizmussal nem rendelkező elektronikus belépőjegyek érvényességét Rendezvényszervező elektronikus eszközök segítségével vizsgálja. Az ilyen típusú Belépőjegyekkel a Helyszínre belépés előfeltétele, hogy a Belépőjegyet elektronikusan ellenőrizzék, és azt érvényesnek minősítsék. Az érvényesítést és sikeres belépést követően az elektronikus belépőjegy azonnal érvénytelenné válik. Minden további érvényesítési kísérlet sikertelen és ezért érvénytelen lesz. A belépés még az Belépőjegy eredeti vásárlójától is megtagadható, amennyiben a Belépőjegye a korábbiakban már valaki más által elektronikusan érvénytelenítésre került.
 7. Rendezvényszervező és Látogató együttesen elfogadják a Helyszínen üzemeltetett beléptető és elektronikus jegyellenőrző rendszer működéséből származó jegyellenőrzési eredményeket. Amennyiben Látogató úgy ítéli meg, hogy a Beléptetőrendszer hibás működése érvénytelennek minősítette a Belépőjegyét és emiatt a Rendezvényszervező tőle a Rendezvény látogatását megtagadta, írásos panasszal élhet a Rendezvényszervező ügyfélszolgálatán, amelyet Rendezvényszervező köteles a lehető leghamarabb, de legkésőbb harminc napon belül kivizsgálni és érdemben megválaszolni. Mindamellett Rendezvényszervező az adott érvényesítési eredmény helyszíni felkutatására, a beléptetőrendszer újra kalibrálására, az adatok kézi egyeztetésére és a beléptetési eredmény manuális felülbírálatára nem kötelezhető.
 8. Érvénytelen Belépőjeggyel a Rendezvény nem látogatható. Látogató kérésére Rendezvényszervező a Belépőjegy érvénytelenségéről igazolást állít ki Látogató számára, amellyel a későbbiekben Látogató jogorvoslati vagy kártérítési eljárást kezdeményezhet. Amennyiben az Érvénytelen Belépőjegyről már a Helyszínen kétséget kizáróan megállapítható, hogy az csalárd, az érvényes Belépőjegyek biztonsági vagy vizuális megoldásainak másolására törekvő reprodukció eredménye, Rendezvényszervező az Érvénytelen Belépőjegy felmutatójával szemben rendőrségi eljárást kezdeményez.
 9. Amennyiben ez külön a Belépőjegyen feltüntetésre nem kerül, a Belépőjegy egy fő Látogató a Rendezvény Helyszínére történő egyszeri belépésére jogosít.
 10. A Rendezvényre történő belépésre jelentkezéssel a Látogató a Rendezvény lebonyolítására vonatkozó Szabályzatok tartalmát magára és a felügyelete alá tartozókra nézve kötelezőnek fogadja el.
 11. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy, stb.) A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Látogató jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés a speciális belépőjegyet felmutató Látogatótól mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a Látogató nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén Látogató kártérítésre nem jogosult.
 12. A beléptetés során a Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül a Belépőjegy eredetiségének vizsgálatán túl a belépő személyeknél ruházat átvizsgálást, illetve csomagátvizsgálást végezhet. Ez a vizsgálat a Rendezvény látogatóinak biztonságát szolgálja. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a beléptetésre jelentkező Látogató nem tud érvényes Belépőjegyet felmutatni, illetve amíg a beléptetést végző személyzet megfelelő indoklás mellett a beléptetésre jelentkezőtől a belépést megtagadja.
 13. A Helyszínre, illetve a Rendezvény lebonyolítására, biztonságra veszélyes, és/vagy a többi Látogatót zavaró, bennük megbotránkozást kiváltó vagy a felhőtlen szórakozásukat megzavaró, vagy a megzavarásukra alkalmas tárgyat, ételt, italt, műanyag palackot, esernyőt, bármilyen szúró vagy vágó eszközt, láncot, kábítószert, robbanóeszközt, fegyvert tilos bevinni.
 14. Tilos bevinni a Rendezvény területére A4-es alapterületet meghaladó méretű táskát, illetve csomagot.
 15. A Belépőjegyet a Látogató mindaddig köteles magánál tartani és kérésre ellenőrzés céljából bemutatni, amíg a Rendezvény Helyszínén tartózkodik. A Látogató tudomással bír arról és elfogadja, hogy bizonyos Belépőjegy a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítják fel.
 16. Az érvényes Belépőjeggyel rendelkező Látogató jogosult a nézőtéren a Belépőjegyén megjelölt helyet elfoglalni és ott tartózkodni, a számára kijelölt kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, a Rendezvény számára biztosított szolgáltatásait igénybe venni. Bizonyos szolgáltatások igénybevétele még érvényes Belépőjegy birtokában is lehet díjazáshoz kötött (pl. ruhatár).
 17. A helyre szóló Belépőjeggyel rendelkező látogató csak és kizárólag azt a helyet foglalhatja el – legyen az szék, padsor, asztal, vagy kijelölt terület – amely a Belépőjegyen feltüntetésre kerül. A hely cseréjére Rendezvényszervező nem kötelezhető, a nem a jegyen feltüntetett helyen tartózkodó Látogatót a Rendezvényszerveő felszólíthatja a hely elhagyására.
 18. A Rendezvény biztonságos lebonyolítása és a Látogatók folyamatos gyors kiszolgálása érdekében a rendelkezésre álló szolgáltatások és/vagy kiszolgáló létesítmények (úgyis mint bejárat, ruhatár, mosdó, büfé) felosztásra kerülhetnek a Látogatók csoportjai között és így azok nem azonosan hozzáférhetőek minden Látogató számára még akkor sem, ha a Belépőjegy egyébként lehetővé teszi a Látogató számára, hogy olyan területen tartózkodjon vagy áthaladjon, amelyen az adott szolgáltatás vagy kiszolgáló létesítmény működik.
 19. A Belépőjegy semmilyen esetben sem jogosítja fel a Látogatót a közönség elől elzárt területekre és helyiségekbe történő belépésre.
 20. Bizonyos Rendezvények esetén a Belépőjegy mellé a Rendezvényszervező karszalagot biztosít a Látogatók számára, amellyel a Belépőjegynek megfelelő nézőtéri területek (pl. kiemelt állóhely, VIP terület) többszöri belépés mellett is látogathatóak. Ilyen esetekben a karszalag és a belépőjegy együttes felmutatása jogosítja a Látogatót a kijelölt területre történő belépésre, illetve az ott tartózkodásra, nem biztosítja azonban a Helyszín egészére történő többszöri belépés lehetőségét. A Rendezvényszervező jogosult látogatónként maximum egy (1) karszalagot biztosít, azt megrongálódás esetén nem pótolja.
 21. Amennyiben a 33. pont szerinti átültetés szükségességére a Rendezvény lebonyolítása során a Helyszínen derül fény, Rendezvényszervező a helyszíni információs szolgálaton, illetve a biztonsági szolgálaton keresztül biztosít a Látogató számára megfelelő, kategórián belüli, vagy magasabb kategóriába tartozó alternatív helyet. Az azonos vagy magasabb kategóriába tartozás tényét Rendezvényszervező Látogató kérésére igazolni köteles. A Helyszínen, Rendezvény alatt történő átültetésből, upgrade-elésből adódó vélt vagy valós sérelmekért Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.
 22. A Belépőjegyek egy része a nézőtér olyan helyére szólhat, amelyről a kínált produkcióra, színpadra, játéktérre a produkciótól és Látogatótól függő mértékben a rálátás korlátozott, vagy korlátozott lehet. Az ilyen Belépőjegy megvásárlásakor a Jegyvásárló egyértelmű tájékoztatást kap a hely korlátozott mivoltáról, illetve a korlátozott látás ténye magán a Belépőjegyen is feltüntetésre kerül. Az ilyen helyekről a korlátozott látás miatt nincs helye panasznak, a Rendezvényszervező a Belépőjegy Részvételi Díját nem téríti vissza, abból kompenzációt nem nyújt, és nem biztosítja az átültetés lehetőségét sem.
 23. A Rendezvényszervező a kerekesszékes vendégek számára a Helyszín adottságaitól függően, korlátozott számban kijelölt helyeket tart fenn, amelyeket a kerekesszékes vendégek akadálymentesen tudnak megközelíteni, és speciális, a Jegyforgalmazónál igényelhető ingyenes kerekesszékes jeggyel foglalhatnak el. A Rendezvényszervező előírja mindamellett a kerekesszékes vendég számára állandó, dedikált kísérő jelenlétét mindazon időre, amíg a kerekesszékes vendég a Helyszínen tartózkodik. A kerekesszékes kísérő számára az elérhető, kedvezményeket nem tartalmazó legalacsonyabb árkategóriából származó belépőjegyet kell vásárolni. A kerekesszékes belépőjegy igénylése előzetes regisztrációhoz kötött és maga a Belépőjegy névre szól, így a jelen ÁSZF 30. pontja szerinti általános, szabad átruházás joga annak speciális és ingyenes mivoltára való tekintettel nem illeti meg.
 24. A Rendezvényre késve érkező Látogató helyfoglalása, valamint a Látogató Rendezvény alatti nézőtéri mozgása az előadás jellegétől függően (pl. klasszikus zenei koncertek, vagy magas szintű koncentrációt igénylő előadások esetén) korlátozható.
 25. A Rendezvényt minden Látogató a saját felelősségére tekinti meg. A Látogató köteles a Helyszínt megóvni, azt rendeltetésszerűen használni, a környezetet tisztán tartani, a számára biztosított eszközöket, ingóságokat, helyet megfelelően és kellő gondossággal használni.
 26. A Rendezvény alatt bemutatásra kerülő produkciók, előadások Szerzői- és Előadóművészeti Jogvédelem alatt állhatnak, ezért a Rendezvényszervező, illetve a Jogtulajdonosok előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos bármely profi eszközzel (ide nem értve a mobiltelefonos vagy egyéb okos multifunkciós eszközöket) történő kép- és hangrögzítés vagy élő közvetítés, streamelés, a Rendezvény bármely szakában. Az ilyen cselekmény szerzői és/vagy előadó jogi jogkövetkezményeket von maga után. Amennyiben a Látogató felszólítás ellenére sem hagy fel a jogsértő cselekménnyel, a Látogatót a nézőtéri biztonsági szolgálatnak jogában áll felszólítani az esetlegesen rögzített anyagok törlésére és a Helyszín elhagyására. Az ilyen okból fakadó kitiltásért Rendezvényszervező kártérítésre vagy bármilyen kompenzációra nem kötelezhető.
 27. Mobiltelefonnal vagy más, amatőr kép- és hangrögzítő eszközzel felvételek készíthetők, azok magáncélú felhasználása, amíg az más személyek személyiségi jogait nem sérti, engedélyezett. Tilos mindamellett az ilyen felvételek kereskedelmi célú értékesítése vagy üzleti célú felhasználása.
 28. A Rendezvény alatt a Rendezvényszervező engedélyével kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény Látogatói, mint a közönség része feltűnhetnek. A Látogatók a Rendezvényre történő belépéssel visszavonhatatlan beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a Rendezvényszervező, illetve a Rendezvényszervező által megbízott jogos felhasználók bármelyike a Látogató hangját, képét, képmását (akár felismerhető formában) a felvételek részeként élő vagy felvételről közvetített hang vagy képi formában megjelenítsék. Látogatók nem támaszthatnak semmilyen ellentételezési vagy korlátozási igényt sem a Rendezvény, sem az elkészült anyag jogos felhasználóival szemben.
 29. A Rendezvény helyszínén elvesztett vagy megsérült, megrongálódott értéktárgyakért a Rendezvényszervező nem vállal felelősséget. Egyes Rendezvényhelyszíneken a Helyszín üzemeltetője ruhatárat és/vagy értékmegőrzőt üzemeltet, amelyekben ezek az értéktárgyak elhelyezhetők.
 30. A Rendezvényszervező fenntartja magának a jogot, hogy az általában elvárható magatartási szokásoknak nem megfelelő személyeket a Helyszínre ne engedje be, vagy őket onnan bármikor kizárhassa. A részvételi feltételeket megszegő, a Szabályzatok rendelkezéseit súlyosan figyelmen kívül hagyó, rendbontó, a biztonsági szolgálat utasításait figyelmen kívül hagyó vagy durván megszegő, illetve a közösség élményét bármilyen módon zavaró Látogatót a biztonsági szolgálatnak jogában áll távozásra felszólítani. Az ilyen okból fakadó kitiltásért Rendezvényszervező kártérítésre vagy bármilyen kompenzációra nem kötelezhető.
 31. Szigorúan tilos
  • a Rendezvényen olyan tevékenység folytatása, amely a Rendezvény lebonyolítási rendjét, a fellépő művész, artista, sportoló, lebonyolító személyzet tevékenységét megzavarja vagy veszélyezteti;
  • a színpadra, előadótérre, pályára tárgyakat bedobálni, azt fényjelzővel, lézertollal megvilágítani;
  • a nézőtéren dohányozni, tüzet gyújtani vagy tüzet okozni, pirotechnikai eszközt birtokolni vagy üzemeltetni;
  • Lépcsőn, folyosón, menekülőúton, vészkijáratokban megállni, leülni, tartózkodni;
  • Az ülőhelyekre, korlátokra ráállni, azokon ugrálni, a széksorokat megbontani, átlépni, a lépcsőkre leülni;
  • A közönség tájékozódását segítő jelzéseket, szektor/sor/székfeliratokat módosítani, olvashatatlanná tenni, megváltoztatni, eltávolítani;
  • Rasszista, gyűlöletre uszító, más Látogatókat megbotránkoztató, ideológiai, vallási vagy politikai megnyilvánulásként másokat degradáló, bántó, sértő viselkedést tanúsítani.

A jelen pontban felsorolt látogatói magatartásra Rendezvényszervező súlyos szerződésszegésként tekint és az ilyen viselkedést tanúsító Látogatót a Rendezvényről azonnal eltávolítja és az eset súlyosságához mérten az elkövető ellen hatósági eljárást kezdeményez. Az ilyen okból fakadó kitiltásért Rendezvényszervező kártérítésre vagy bármilyen kompenzációra nem kötelezhető.

 1. Ha a Rendezvényhez korosztályi ajánlás köthető vagy konkrét korhatári előírás kerül meghirdetésre, a Rendezvény látogatását a Rendezvényszervező a korhatár alatt nem ajánlja, felnőtt kísérő jelenlétéhez kötheti, illetve korhatár alatt még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett is megtilthatja. A Látogató a korhatári korlátozásokat és/vagy tiltást köteles tudomásul venni. Ha a Rendezvényen résztvevő kiskorú magatartásával zavarja a közönség élményt, a biztonsági szolgálatnak jogában áll távozásra felszólítani a kiskorút és kísérőjét.
 2. A Rendezvények területei nemdohányzó területek, ezeken a területeken a dohányzás – ideértve a dohány alapú e-cigaretta és párologtató típusú dohány- illetve dohányhelyettesítő termékek használatát is – szigorúan tilos. Amennyiben erre lehetőség van, Rendezvényszervező elkülönített kültéri dohányzó területeket biztosít a Látogatók számára, amely területen a dohányzás engedélyezett.
 3. Rendkívüli esemény esetén a Látogató köteles betartani a Rendezvényszervező, a Helyszín üzemeltetője, a biztonsági szolgálat és az eljáró hatóságok utasításait, a helyszín kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. Mindenki köteles megtenni minden tőle várhatót a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Rendezvényszervező és mások vagyonának, a Helyszínnek, illetve annak berendezéseinek és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
 4. A Látogatót terheli minden olyan kockázat, amely a Rendezvényre érkezés, vagy az onnan távozás kapcsán a Látogatót fenyegeti. Az ebből fakadó veszélyért, kockázatért, sérülésért vagy halálért való felelősséget Rendezvényszervező kizárja.
 5. Hasonlóan kizárja saját felelősségét a Rendezvényszervező a 14 év alatti Látogatók esetében, amennyiben a kockázat, veszély, sérülés vagy halál abból ered, hogy a 14 év alatti gyermek felnőtt kíséret nélkül vesz részt a Rendezvényen.
 6. Látogató a Rendezvényen való részvétellel járó összes kockázatot és veszélyt vállalja, beleértve bármilyen testi sérülést, vagyoni kárt vagy veszteséget. Látogató tudomásul veszi, hogy Rendezvényszervező nem tudja ellenőrizni harmadik felek cselekedeteit, és hogy a Rendezvényszervező nem felelős harmadik felek cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, még akkor sem, ha ezen cselekedetek vagy mulasztások egyébként sértik a Szabályzatokban foglaltakat.
 7. Látogató mentesíti a Rendezvényszervezőt, a Helyszín üzemeltetőjét illetve mindezek alvállalkozóit és a Rendezvény lebonyolításában közreműködőket a felelősség alól, illetve minden felelősségre vonásról lemond a Rendezvényből eredő, vagy azzal kapcsolatos bármilyen jellegű testi sértés (ide értve a halált is), vagyoni kár vagy vesztség tekintetében, még akkor is, ha a sérülést, kárt vagy vesztséget a Rendezvényszervező, a Helyszín üzemeltetője illetve mindezek alvállalkozói vagy a Rendezvény lebonyolításában közreműködők valamelyike okozta, függetlenül attól, hogy az szerződésen vagy szerződésen kívüli károkozáson alapul. A mentesítés és lemondás nem vonatkozik arra az esetre, ha a sérülést, kárt vagy veszteséget okozó szándékos kötelességszegése vagy súlyos gondatlansága okozta; ebben az esetben a felelősség arra a szervezői egységre, alvállalkozóra vagy közreműködőre korlátozódik, amely/aki a szándékos kötelességszegéssel vagy súlyos gondatlansággal járt el.
 8. Rendezvényszervező kizárja saját felelősségét az olyan veszélyért, kárért, ideiglenes vagy akár tartós sérülésért, amely egyebekben az adott Rendezvény típusából adódóan, annak velejárójaként fakad. Így különösen nem felel Rendezvényszervező az esetleges magas zaj- vagy hanghatás, fényhatás okozta idegrendszeri, látó- vagy hallószervi sérülésekért, ha ezek a hatások külön-külön vagy együtt a hasonló típusú rendezvényeknél megszokottnál nem mutatnak jelentősen magasabb értéket.
 9. A Rendezvényszervező, valamint a Rendezvényszervező nevében, vagy annak megbízásából eljáró személyzet, biztonsági szolgálat, közreműködők, segítők, rendelkezései, intézkedései a látogatóra nézve kötelező érvényűek.
 10. A Rendezvény helyszínén tilos a Rendezvény látogatói céljától eltérő tevékenység folytatása. Így különösen tilos a Rendezvényszervező engedélye nélküli reklám- és/vagy szponzorációs tevékenység, toborzás, vagy bármely üzleti, kereskedelmi célú tevékenység.

Vitarendezés, panaszkezelés

 1. A Jegyvásárló Belépőjegy értékesítéssel kapcsolatos panaszait, észrevételeit a Belépőjegyet értékesítő Jegyforgalmazónál jelezheti. Az ilyen jellegű panaszokat, észrevételeket Rendezvényszervező érdemben nem kezeli, azokat a Jegyforgalmazó ügyfélszolgálatára irányítja.
 2. A Birtokos vagy Látogató a Belépőjegy birtoklásával, felhasználásával, valamint a Rendezvénnyel kapcsolatos panaszait, észrevételeit az alábbi helyen és elérhetőségeken, írásban jelezheti:

Postai úton:

RepTár Szolnok Nonprofit Kft.

5000 Szolnok Indóház u. 4-6.

E-mailen:

[email protected]

Rendezvényszervező telefonos ügyfélszolgálatot nem üzemeltet, személyes ügyfélforgalmat – a Rendezvény ideje alatt a Helyszínen biztosított információs szolgáltatáson túl – nem bonyolít.

 1. Az egyes rendezvények helyszínén Rendezvényszervező a Látogatók számára információs szolgáltatást nyújt a Rendezvényen tapasztalt panaszok, látogatói észrevételek azonnali orvoslása, megválaszolása céljából. Rendezvényszervező az ezen a csatornán keresztül beérkezett szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség/lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Látogató a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása, illetve orvoslása nem lehetséges, a Rendezvényszervező a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát helyben a Látogatónak átadni.
 2. Rendezvényszervező minden olyan utólagos panaszt elhárít, amely a Rendezvény lebonyolítása vagy a Látogatói közönség élmény elmaradása kapcsán a Látogató a Rendezvény után úgy jelez, hogy a panaszt keltő ok már a Rendezvény alatt is ismert volt, de a Látogató azt a helyszíni információs szolgálaton keresztül elmulasztotta tudatni Rendezvényszervezővel és így a panaszt kiváltó ok elhárítására és a panasz érdemi kezelésére a Rendezvényszervező – a panasz ismeretének hiányában – helyben még kísérletet sem tudott tenni.
 3. Az írásbeli panaszt a Rendezvényszervező a beérkezését követő harminc (30) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése irányt, elsősorban a Birtokos vagy Látogató által megadott e-mail címre történő megküldéssel.
 4. A Rendezvényszervező tájékoztatja a Birtokosokat és Látogatókat, hogy a panaszuk elutasítása esetén jogosultak a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) Korm. rendelet szerinti fogyasztóvédelmi hatósági jogkörrel rendelkező kormányhivatalhoz fordulni jogorvoslatért. Az adott ügy elbírálására a Birtokos vagy Látogató, illetve a Rendezvényszervező székhelye szerinti kormányhivatal illetékes. A kérelem bármelyik illetékes kormányhivatalhoz benyújtható.
 5. A Rendezvényszervező tájékoztatja a Birtokosokat és Látogatókat, hogy a panaszuk elutasítása esetén jogosultak békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárásra a fogyasztónak minősülő Birtokos vagy Látogató lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti vagy a kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A megyei szinten szerveződő békéltető testületek honlapjai (székhelye, telefonos elérhetősége, internetes elérhetősége és levelezési címe) elérhetők az alábbi címen: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai.
 6. A panasz elutasítása esetén a Rendezvényszervező egyedileg tájékoztatja a Birtokost vagy Látogatót arról, hogy a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testület eljárását.

Záró rendelkezések

 1. Rendezvényszervező a saját szolgáltatásai nyújtásának céljából jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért Rendezvényszervező úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 2. A Rendezvényszervező a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.
 3. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadóak, a kollíziós jogszabályok elveinek kizárása mellett.
 4. Amennyiben jelen ÁSZF bármely pontját, rendelkezését bármely illetékes bíróság végrehajthatatlannak minősíti vagy hatályon kívül helyezi, az ÁSZF többi része oly módon marad hatályban, mintha az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) nem szerepelt(ek) volna az ÁSZF-ben.
 5. Egyik fél sem vállal a másik féllel szemben semmilyen következményes, járulékos, különleges vagy büntető jellegű kárért, még akkor sem, ha az egyik felet az ilyen károk lehetőségéről tájékoztatták, és függetlenül attól, hogy a követelés szerződésen vagy szerződésen kívüli károkozáson, vagy más jogi vagy méltányos elméleten alapul. A felelősség minden korlátozása akkor is érvényes, ha a korlátozott jogorvoslat nem éri el alapvető célját, és a felelősség korlátozása és a kockázat megosztása a felek közötti alku alapjának lényeges eleme. A Birtokosok/Látogatók és a Rendezvényszervező között a Rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Rendezvényszervező maximális felelőssége és a Birtokos/Látogató egyetlen és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a vitatott Belépőjegy Részvételi Díjában realizálódik.
 6. A Rendezvényszervezőnek a Birtokos/Látogató által a Szabályzatok feltételeinek bármelyikének megsértéséből eredő jogáról való lemondása nem jelenti az ugyanezen feltétel későbbi ismételt megsértéséből, vagy bármely más feltétel vagy kikötés megsértéséből eredő jogáról való lemondását, vagy magáról a feltételről való lemondást. A Szabályzatok bármely feltételéről való lemondás egy Birtokos/Látogató vonatkozásában nem követeli meg, illetve nem jelenti a bármely más Birtokos/Látogató vonatkozásában történő lemondást.

 

Együttműködését előre is köszönjük és egyben örömmel várjuk Önt Rendezvényeinkre!

 

 

Adatkezelési Tájékoztató Felhasználási Feltételek ÁSZF Impresszum